فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی

فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی

Journal of Quranic Literature


پوستر فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی

فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی (فصلنامه علمی - پژوهشی)  توسط دانشگاه اراک منتشر می شود.

این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی  شماره 3/18/63659 مورخ 1393.04.15 از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از شماره اول (بهار 92) می باشد.

فصلنامه (علمی – پژوهشی) پژوهش های ادبی- قرآنی با همکاری (در قالب انعقاد تفاهم نامه) دانشگاه‌ اراک با دانشگاه های ایلام، بوعلی سینا همدان، تربیت مدرس، شهر کرد، علامه طباطبایی، قم وکاشان چاپ و منتشر می شود.