دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی

دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی

Journal of Fundamental Studies of the New Islamic Civilizationپوستر دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی

و فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی از استادان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌کند تا مقالات علمی پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط با مفهوم شناسی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، ضرورت و اهمیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین و مراحل تمدن نوین اسلامی،آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به منظور درج در دو فصلنامه ارسال دارند.

به فضل الهی و بر اساس گواهی نامه صادرشده از سوی دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب در ارزیابی سال ۱۳۹۸،  موفق به کسب رتبه ج نشریات علمی شده است.