مجله آفاق امنیت

مجله آفاق امنیت

Afaq Securityپوستر مجله آفاق امنیت

این فصلنامه با محوریت موضوع تخصصی اطلاعات و امنیت و در ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بر اساس مجوز شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۱/۶/۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه علمی ـ پژوهشی است و در راستای توسعه و تعمیق مفاهیم اطلاعاتی و امنیتی، از پژوهشگران این حوزه دعوت به همکاری می­ نماید.
 مقالات پذیرش شده در مجله آفاق امنیت