فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین

فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین

New economy and tradeپوستر فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین

نشریه اقتصاد و تجارت نوین براساس مجوز کمیسون نشریات وزارت علوم به شمارة 279935/3/3 در تاریخ 29/11/1396، از شماره بهار 1397 دارای رتبه علمی -پژوهشی است. با توجه به این که دوره جدید فصلنامه «اقتصاد و تجارت نوین» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر می شود، از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های علمی-پژوهشی خود را در موضوعات زیر یا سایر موارد مرتبط، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

 موضوعات محوری فصلنامه:

انتشار نتایج پژوهش­ها و مطالعات نظری و کاربردی در ابعاد مختلف اقتصاد ملی، منطقه ای و بین‌المللی در محورهای زیر مورد اهتمام این نشریه خواهد بود:

  1. مطالعات در بخش­های حقیقی و مالی اقتصاد، بازارها، نهادها و ابزارهای آن با تأکید بر نظریه‌ها، کاربردها و مدل‌های جدید.
  2. مطالعات در سیاست­های اقتصادی، راهبردهای توسعۀ صنعتی، تجاری و اقتصادی.
  3. شناخت عوامل مؤثر بر رشد و توسعة اقتصادی، تقویت توان رقابت‌ و افزایش رفاه با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان.
  4. نقش زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌ افزاری،‌ قوانین و مقررات، آموزش و نهاد‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی در اقتصاد و تجارت نوین.
  5. عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کلی و جزئی عوامل تولید در سطوح مختلف.
  6. رشد و توسعه کار آفرینی و ارتباط با رشد و توسعه کسب و کار، تولید و رشد اقتصادی و تجارت در سطوح مختلف داخلی و بین المللی.
  7. جهانی شدن و ارتباط آن با تولید و رشد اقتصادی و تجارت.