اضاءت نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی

اضاءت نقدیه فی الادبین العربی و الفارسیپوستر اضاءت نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی

سردبیر:سیدمحمد حسینی
سیدابراهیم آرمن
نام اختصاری:إضاءات نقدیه
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار