پدافند غیر عامل و امنیت

پدافند غیر عامل و امنیتپوستر پدافند غیر عامل و امنیت

این فصلنامه رویکردی علمی پژوهشی داشته و در زمینه نقش امنیت و اطلاعات در پدافند غیر عامل می پردازد

بدین وسیله از پژوهشگران، نویسندگان، دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه که در این حوزه علاقه مند هستند دعوت می شود آثار مکتوب و مقالات خود را با رویکرد پدافند غیرعامل و امنیت به این فصلنامه ما را همراهی نمایند .

موضوعات اختصاصی:پدافند غیر عامل