پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

Geographical research of urban planning


پوستر پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری توسط دانشگاه تهران منتشر می شود.

سردبیر:احمد پوراحمد
دکتر منصور جعفربگلو
موضوعات اختصاصی:جغرافیا