پژوهش های ژنتیک گیاهی

پژوهش های ژنتیک گیاهی
سردبیر:فرهاد نظریان فیروز آبادی
احمد اسماعیلی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
سازمان همکار