پژوهش های سیاست اسلامی

پژوهش های سیاست اسلامی


پوستر پژوهش های سیاست اسلامی
سردبیر:مرتضی شیرودی
عزت اله معتمد
نام اختصاری:سیاست اسلامی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم سیاسی
سازمان همکار