پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

journal of applied ichtyological researchپوستر پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

اعتبار علمی-پژوهشی نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی عطف به نامه 3/18/18956 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید گردید.این نشریه توسط دانشگاه گنبد کاووس و در حوزه شیلات منتشر میگردد.