پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

Scientific Journal of Research in Human Resources Managementپوستر پژوهش های مدیریت منابع انسانی

نشریه پژوهش های مدیریت منابع انسانی توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با مدیریت و منابع انسانی مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در پژوهش های مدیریت منابع انسانی