پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی


پوستر پژوهش های مدیریت منابع انسانی

نشریه پژوهش های مدیریت منابع انسانی توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با مدیریت و منابع انسانی مقاله می پذیرد.