مجله پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید

مجله پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید

Industrial engineering research in manufacturing systems


پوستر مجله پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید

 نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع و سیستم‌های تولید با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن مهندسی صنایع ایران از سال 1392منتشر خواهد شد.

اعتبار علمی پژوهشی نشریه طبق مجوز شماره 35871/18/3   مورخ 13/3/1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است.