پژوهشنامه ادیان

پژوهشنامه ادیانپوستر پژوهشنامه ادیان

سردبیر:فتح الله مجتبایی
طاهره حاج ابراهیمی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادیان، مذاهب و عرفان
سازمان همکار