دوفصلنامه آموزه های اسلام و حقوق بین الملل

دوفصلنامه آموزه های اسلام و حقوق بین الملل

Islam& International Law Doctrinesپوستر دوفصلنامه آموزه های اسلام و حقوق بین الملل

 

  حوزه های تحت پوشش: 

·      اسلام و حقوق بشر

·      اسلام و اصول حقوق بین الملل (اصل عدم مداخله – اصل منع توسل به زور- اصل استقلال دولت ها و .....)

·      اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی

·      اسلام و حقوق بین الملل معاهدات

·      اسلام و حقوق بین الملل جنگ و صلح

·      همگرایی و اتحاد حقوقی جهان اسلام

·      اسلام و حقوق بین الملل خصوصی

·      اسلام و حقوق بین الملل کیفری

·      اسلام و حقوق بین الملل محیط زیست

·      اسلام و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

·      اسلام و حقوق دیپلماتیک و کنسولی

·      اسلام و مبارزه با تروریسم

·      اسلام و منع تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی

·      اسلام و حمایت از جنبش های آزادی بخش

·      اسلام و حمایت از مظلومین و مستضعفین

·      اسلام و حقوق پناهندگان

·      اسلام و حقوق اقلیت ها

·      اسلام و همکاری های قضایی بین المللی

·      مناسبات حقوق اسلام و حقوق بین الملل

·      اسلام  و جهانی سازی

·      قواعد فقهی  در زمینه حقوق بین الملل