پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآنپوستر پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
سردبیر:عبدالهادی فقهی زاده
محمد حسن صانعی پور
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم قرآن و حدیث
سازمان همکار