دوفصلنامه نقدنامه مدیریت

دوفصلنامه نقدنامه مدیریت

Management Critique
بی تردید نقد و بررسی متون علمی دانشگاهی و برنامه های اموزشی نقش مهمی در پرورش تفکر نقادانه و ایجاد روحیه نقد و نقد پذیری در محافل دانشگاهی ایفا میکند. در همین راستا « نقدنامه مدیریت» به صاحب امتیازی «شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی» با هدف انتشار مقالات حوزه نقد کتب دانشگاهی، مقالات و رساله‌ها شروع به فعالیت کرده است.