تحقیقات موتور

تحقیقات موتور


پوستر تحقیقات موتور
سردبیر:سید حسین منصوری
مهندس سید مصطفی میرسلیم
نام اختصاری:JER
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مکانیک
سازمان همکار