مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی

مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی

Semantic research of literary textsپوستر مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی

مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی آماده انتشار مقالات تخصصی در کلیه زمینه های مرتبط با معناشناختی متون ادبی فارسی و عربی و مرتبط با آن است.  مجله به صورت فصلنامه توسط انتشارات دانشگاه اراک منتشر می شود.

مجله آماده دریافت جدیدترین نتایج پژوهش و تحقیق در این حوزه است. سیاست اصلی این مجله بر تسریع فرآیند داوری و تعیین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین این حوزه دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های نو خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.