مجله علمی پژوهش های حدیثی - کلامی

مجله علمی پژوهش های حدیثی - کلامی

Hadith-theological researchesپوستر مجله علمی پژوهش های حدیثی - کلامی

مجله علمی پژوهش های حدیثی - کلامی آماده انتشار مقالات تخصصی در کلیه زمینه های مرتبط با علم حدیث و کلام  و مباحث مرتبط است.  

مجله به صورت دوفصلنامه توسط انتشارات دانشگاه اراک منتشر می شود.

این مجله آماده دریافت جدیدترین نتایج پژوهش و تحقیق در این حوزه است. سیاست اصلی این مجله بر تسریع فرآیند داوری و تعیین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین این حوزه دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های نو خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.