فصلنامه نوآوری های تفسیری

فصلنامه نوآوری های تفسیری

Interpretive innovationsپوستر فصلنامه نوآوری های تفسیری

فصلنامه نوآوری های تفسیری توسط دانشگاه اراک منتشر می شود.

زبان انتشار این مقاله فارسی است و در حوزه های مرتبط مقاله می پذیرد.