مجله حفاظت زیست بوم گیاهان

مجله حفاظت زیست بوم گیاهانپوستر مجله حفاظت زیست بوم گیاهان

نشریه علمی پژوهشی حفاظت زیست بوم گیاهان با ISSN (شماره شاپا) : 2476-3462 وابسته به دانشگاه گنبدکاووس به منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، توسعه و ترویج علوم حفاظت زیست بومی گیاهی، مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید، به ترتیب اولویت زمان پذیرش، چاپ می‌کند. از دانش‌پژوهان دعوت می‌شود مقاله‌های خود را در زمینه‌های مختلف علوم حفاظت زیست بومی گیاهی شامل:

• اکولوژی جمعیت‌ها و گونه ‌های گیاهی،

• زیستگاه های گیاهی، گونه های گیاهان غیربومی و اثرات آنها

• بیولوژی و اکولوژی گونه های گیاهان بومی و حفاظت آنها

• مطالعات مناطق شش گانه حفاظتی از دیدگاه بوم شناختی و حفاظتی گونه ‌های گیاهی

•  مدیریت منابع زیستی گیاهی، اثرات آلودگی ها بر  گیاهان، اثرات توسعه های انسانی بر محیط زیست جوامع گیاهی

• اثرات کشاورزی بر محیط زیست گیاهی