فصلنامه مطالعات منابع انسانی

فصلنامه مطالعات منابع انسانی

Journal of Human Resources managementپوستر فصلنامه مطالعات منابع انسانی

این فصلنامه بر اساس شماره مجوز ۱۷۹۸۵۰ مورخ ۱۲ .۹.۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاپای وزارت ارشاد به¬شماره ۳۹۱۷۶/ ۹۱ مورخ ۲۶ .۱۲. ۹۱ و با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران موفق به اخذ درجه علمی- ترویجی شده است.

در این فصلنامه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات منابع انسانی منعکس گردد.

فراخوان مقاله:

به منظور تحقق اهداف فصلنامه، از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این فصلنامه علمی ارسال نمایند.

فصلنامه  «مطالعات منابع انسانی» در تمامی زمینه ها و سرفصل های ذیل  مقاله می پذیرد:

  • بهینه کاوی و تجارب برتر سازمانی در فعالیت های منابع انسانی (استراتژی های منابع انسانی، برنامه ریزی و فرآیندهای جذب و استخدام،آموزش و توسعه مدیریت دانش منابع انسانی،ارزیابی عملکرد،مشارکت کارکنان،انگیزش، جبران خدمات و مدیریت استعدادها و ...)

  • بهره گیری از فناوری و رویکردهای نوین در توسعه منابع انسانی

  • مدیریت منابع انسانی الکترونیک و نقش مدیریت منابع در تحقیق دولت الکترونیک و دورکاری،الگوهای بومی کار مجازی و نرم افزارهای منابع انسانی

  • نقش و ویژگی های متمایز مدیریت منابع انسانی در سازمان های کشوری و لشگری

  • اثربخشی مدیریت منابع انسانی در تحول سازمانی ،خلق ارزش و مزیت رقابتی

  • و...مقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات منابع انسانی