فصلنامه مطالعات منابع انسانی

فصلنامه مطالعات منابع انسانی

Journal of Human Resources management


پوستر فصلنامه مطالعات منابع انسانی

این فصلنامه بر اساس شماره مجوز ۱۷۹۸۵۰ مورخ ۱۲ .۹.۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاپای وزارت ارشاد به¬شماره ۳۹۱۷۶/ ۹۱ مورخ ۲۶ .۱۲. ۹۱ و با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران موفق به اخذ درجه علمی- ترویجی شده است.

در این فصلنامه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات منابع انسانی منعکس گردد.

فراخوان مقاله:

به منظور تحقق اهداف فصلنامه، از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این فصلنامه علمی ارسال نمایند.

فصلنامه  «مطالعات منابع انسانی» در تمامی زمینه ها و سرفصل های ذیل  مقاله می پذیرد:

  • بهینه کاوی و تجارب برتر سازمانی در فعالیت های منابع انسانی (استراتژی های منابع انسانی، برنامه ریزی و فرآیندهای جذب و استخدام،آموزش و توسعه مدیریت دانش منابع انسانی،ارزیابی عملکرد،مشارکت کارکنان،انگیزش، جبران خدمات و مدیریت استعدادها و ...)

  • بهره گیری از فناوری و رویکردهای نوین در توسعه منابع انسانی

  • مدیریت منابع انسانی الکترونیک و نقش مدیریت منابع در تحقیق دولت الکترونیک و دورکاری،الگوهای بومی کار مجازی و نرم افزارهای منابع انسانی

  • نقش و ویژگی های متمایز مدیریت منابع انسانی در سازمان های کشوری و لشگری

  • اثربخشی مدیریت منابع انسانی در تحول سازمانی ،خلق ارزش و مزیت رقابتی

  • و...مقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات منابع انسانی