فصلنامه مطالعات منابع انسانی

فصلنامه مطالعات منابع انسانی

Journal of Human Resources managementپوستر فصلنامه مطالعات منابع انسانی

فصلنامه «مطالعات منابع انسانی» نشریه ای علمی است که به نشر یافته ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می پردازد و توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می شود. این فصلنامه در آخرین ارزیابی نشریات علمی که به وسیله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده رتبه «ب» (همتراز علمی-پژوهشی سابق) را کسب کرده است و بر اساس بخشنامه شماره ۱۱-۲۵۶۸۵ تاریخ ۹۸/۲/۹ این وزارتخانه از این پس با عنوان «نشریه علمی» منتشر خواهد شد.

فراخوان مقاله:

فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی در راستای پیشبرد ماموریت خود در زمینه انتشار و کاربردی سازی دستاوردهای نوین علمی و تجربی در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی از انتشار مقالات پژوهشی ارشمند حاصل از تحقیقات علمی از جمله رساله دکتری در محورهای زیر استقبال می کند:

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

محورهای موضوعی مقالات:

کارکردهای عملیاتی مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی استراتژیک و استراتژی های مدیریت منابع انسانی
مدیریت تجربه و مدیریت دانش با رویکرد انسانی، اجتماعی و فرهنگی
بهره وری منابع انسانی و مدیریت عملکرد
توسعه منابع انسانی (مدیریت استعداد، جانشین پروری، مدیریت شایستگی، مدیریت سرمایه انسانی و ...)
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
اخلاق، معنویت و تعالی منابع انسانی از دیدگاه اسلامی
موضوعات سطح فردی، گروهی و سازمانی رفتار سازمانی
پژوهش های بین رشته ای با محوریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
موضوعات نوپدید و مرز دانشی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
نظریه پردازی و نقد روش مند نظریات موجود در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی تطبیقی در سازمان های نظامی و غیرنظامی (داخلی و خارجی)