فصلنامه پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

فصلنامه پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

Research in Sport Physiologyپوستر فصلنامه پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

فصلنامه پژوهش در فیزیولوژی ورزشی یک مجله تحقیقاتی بین المللی با داوری است که به صورت فصلی به زبان انگلیسی و فارسی توسط دانشگاه محقق اردبیلی منتشر می شود. مجله پژوهش در فیزیولوژی ورزشی مقالاتی در زمینه تحقیقات و نظریه پایه در زمینه فیزیولوژی ورزشی منتشر می کند. موضوعات زیر در حوزه های اصلی تمرکز مجله قرار می گیرند: فیزیولوژی قلب و عروق، فیزیولوژی عصب و عضله، فیزیولوژی علم تمرین.

مجله پیرو کمیته اخلاق در انتشار است (COPE) و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد. تمام دست نوشته ها باید عاری از محتوای سرقت ادبی باشند. ویراستاران تشخیص سرقت ادبی نسخه های خطی را در مجله پژوهش در فیزیولوژی ورزشی بررسی می کنند.