مجله پژوهش های مهندسی آب ایران

مجله پژوهش های مهندسی آب ایران

Iranian Water Engineering Researchپوستر مجله پژوهش های مهندسی آب ایران

نشریه علمی پژوهش های مهندسی آب ایران 

براساس بند ۲-۵ آیین‌نامه نشریات وزارت عتف، مقاله‌های علمی شامل پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی را بررسی و منتشر می‌کند. این مجله در زمینه‌های مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی و مکانیک رودخانه، اکو هیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، هیدرولیک و مدیریت رسوب، هیدرولیک سیلاب و جریان‌های حدی، هیدرولیک محیط زیستی، تجهیزات و فناوری‌های سنجش آب، هیدرولیک شبکه آب، فاضلاب و کانال‌ها، مدل‌های فیزیکی و آزمایشگاهی در هیدرولیک، کیفیت آب و هیدرولیک آلاینده‌ها، سازه‌های هیدرولیکی و تاسیسات آبی، هیدرولیک محاسباتی، اندرکنش رودخانه با دریا، دریاچه و تالاب، اندرکنش رودخانه با آبخوان و سایر جنبه‌های هیدرولیک مقالات را بررسی و بعد از داوری منتشر می‌نماید.

از مطالعات مربوط به شبیه سازی، مدل سازی، و کاربرد نگره ها و روش های مختلف تخصصی برای حل مسائل مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی و مکانیک رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک و هیدرولیک آب های سطحی و زیرزمینی و سایر جنبه‌های مورد اشاره استقبال می شود.