مجله دانش حسابداری مالی

مجله دانش حسابداری مالی

Journal of Financial Accountingپوستر مجله دانش حسابداری مالی

  مجله ی دانش حسابداری مالی با هدف توسعه ی دانش حسابداری در کشور و فراهم کردن زمینه ی گسترش ارتباط علمی بین اندیشمندان و صاحبنظران دانشگاهی و حرفه ای و به منظور شناسایی مسائل حسابداری و راه حل یابی آن اقدام به انتشار یافته های جدید در حوزه های حسابداری می نماید.

سردبیر:غلامرضا کردستانی
دکتر حمید حقیقت
نام اختصاری:دانش حسابداری
موضوعات اختصاصی:حسابداری