دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

The Interdisciplinary Studies on Literature, Arts and Humanitiesپوستر دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

نشریه مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، به سردبیری دکتر علی رضا انوشیروانی، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه شیراز و سردبیر پیشین ویژه نامه مجله ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، موفق به دریافت مجوزهای لازم برای انتشار شده است و برای سومین و چهارمین شماره مقاله می پذیرد.

بر اساس آخرین ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در سال ۱۴۰۰، این نشریه موفق شده است رتبه علمی(ب) را از کمیسیون نشریات علمی کشور دریافت کند. این امتیاز شامل همه مقالات منتشر شده شماره اول و دوم هم می شود.