فصلنامه امنیت انتظامی دریایی

فصلنامه امنیت انتظامی دریایی

Maritime police securityپوستر فصلنامه امنیت انتظامی دریایی

فصلنامه«امنیت انتظامی دریایی»، نشریه علمی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر است. گستره فصلنامه شامل موضوعات مربوط به علوم انتظامی، و حوزه مطالعات ویژه توسعه متوازن، نظم و امنیت منتشر می گردد. هدف از انتشار فصلنامه،کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه توسعه و نظم و امنیت کمک به ارتقاء دانش علمی دست اندرکاران، بررسی نقادانه سیاست ها و برنامه های مربوط به این قلمرو، بررسی معضلات و چالش های فراروی فراجا و ارائه راهکارها، انعکاس جدیدترین یافته های پژوهشی در داخل و خارج از کشور، تبیین چشم انداز و افق های نظم و امنیت، توسعه و تسهیم دانش اطلاعات و امنیت عمومی در حوزه راهبردی، کمک به شناسایی عوامل و موانع راهبردی موفقیت فراجا در گذشته، حال و آینده و بسط ارتباطات علمی درون و برون سازمانی در زمینه مسائل راهبردی اطلاعاتی و امنیتی است.