مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش

مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش

Journal of Strategic Sociological Studies in Sportپوستر مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش

نشریه مطالعات راهبردی در جامعه شناختی در ورزش با همکاری انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران موفق به اخذ مجوز نشریات علمی پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گردید.

مجوز این نشریه براساس مجوز شماره۶۵۵۷۷/۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ معاونت محترم علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس مصوبه "سی و یکمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی " مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ صادر شده است.