پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار

پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار

Ahrar Private Law Research Journalپوستر پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار

پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.

این نشریه به صاحب امتیازی موسسه آموزش عالی احرار در حوزه های مرتبط با حقوق خصوصی مقاله می پذیرد.