دوفصلنامه معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی

دوفصلنامه معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی

Islamic education and social studiesپوستر دوفصلنامه معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی

دوفصلنامه معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه منتشر می شود.

این مجله به زبان فارسی و در حوزه های مرتبط با معارف و علوم اجتماعی مقاله می پذیرد.