پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی

پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی

Religious propaganda and communication research paperپوستر پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی

پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی توسط  دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه به زبان فارسی منتشر می شد.

این نشریه از سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ منتشر شده و در حال حاضر انتشار این نشریه متوقف شده‌است.