دوفصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربی

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربی

Arabic Language Studiesپوستر دوفصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربی

دو فصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربی در تاریخ ۱۳۹۹.۶.۳۱ به شماره ۸۶۸۹۷ در زمینه زبان و ادبیات عربی به زبان های فارسی و عربی مجوز انتشار از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.

این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.