دوفصلنامه جستارهایی در فقه پزشکی

دوفصلنامه جستارهایی در فقه پزشکی

Essays in medical jurisprudenceپوستر دوفصلنامه جستارهایی در فقه پزشکی

دوفصلنامه جستارهایی در فقه پزشکی توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این مجله علمی تخصصی به زبان فارسی در حوزه های مرتبط با فقه پزشکی مقاله می پذیرد.