دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه

دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه

Family in the mirror of jurisprudenceپوستر دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه

دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با خانواده و فقه و اصول مقاله می پذیرد.

زبان انتشار مقالات فارسی می باشد.