نشریه پژوهش های فقه تطبیقی و حقوق

نشریه پژوهش های فقه تطبیقی و حقوق

Comparative jurisprudence and law researchesپوستر نشریه پژوهش های فقه تطبیقی و حقوق

هدف‌ مجله توسعه فقه‌پژوهی تطبیقی یا نشر نتایج پژوهش‌ نظام‌مند و مساله‌ محور درکلیه‌رشته‌های‌ مرتبط با فقه و حقوق است. به‌منظور دریافت اعتبار درجه علمی- پژوهشی مجله، رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- پژوهش‌های  بنیادی در حوزه مطالعات فقه تطبیقی و  حقوق با تاکید بر پاسخگویی بر مسائل معاصر

۲- تحقیقات کاربردی در حوزه تخصصی مرتبط

۳- ایجاد فضای علمی مناسب برای تحلیل و نقد دیدگاههای فقهی و حقوقی با ملاحظه تطبیقی بودن

۴- زمینه‌سازی برای تعامل علمی و گسترش فضای بحث آزاد

۵- تحلیل و ارزیابی مسائل و دیدگاههای معاصر در حوزه فقه  تطبیقی و حقوق 

۶- دارای فرضیه و استدلالی­ بودن.

۷- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع.

۸- تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید. به ویژه نگاه به نظرات فقها و حقوق دان های  معاصر.

۹- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است.

تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلا منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به‌عدم‌نشر آنها در جای دیگر است. در ضمن مقاله‌های‌ ارائه‌ شده برای‌‌ بررسی‌و چاپ نباید هم‌ زمان به‌مجله‌های‌دیگر ارائه ‌شده‌باشند. زبان‌نشریه، فارسی ‌است. ازنقل­ قول‌های غیرفارسی در متن مقاله خودداری شود مگر در مواردی که فهم یک عبارت موضوعیت داشته باشد.

در این نشریه مقالاتی که با موضوعات زیر مرتبط باشند مورد پذیرش و بررسی و در نهایت تایید قرار می گرید.

۱) فقه و حقوق مذاهب مختلف اسلامی.

۲) فقه مدنی و جزایی.

۳) فقه اقتصادی.

۴) فقه محیط زیست.

۵) حقوق مدنی.

۶) حقوق جزا و جرم شناسی.

۷) حقوق نفت و گاز.

۸) حقوق بین الملل اسلامی.

۹) حقوق عمومی.

۱۰) فقه حکومتی و سیاسی.

تمام موضوعات فوق با رویکردی تطبیقی باید باشد