مجله مراقبت های بهداشتی خانواده محور

مجله مراقبت های بهداشتی خانواده محور

The Journal of Family Centered Health Careپوستر مجله مراقبت های بهداشتی خانواده محور

The Journal of Family Centered Health Care publishes Quarterly in English, the aim of which is to provide a scientific medium of com muni cation for researchers and academic members in basic and clinical fields related to family health care and to promote the necessary knowledge and skills of health care providers in this field and all related topics. This journal has been launched with the scientific participation and spiritual support of the Iranian Scientific Nursing Association.

We encourage all researchers, professors, experts and practitioners to submit their original work and papers to FCH journal. The journal grants all users free, worldwide and perpetual access and is fully funded by Islamic Azad University –Isfahan Branch. The articles will be published online. The journal publishes original and unpublished articles which are not under consideration in other academic sources including journals and conferences. Priority is for original articles and, next is for review articles and case reports. The journal welcomes original articles in family health care and basic sciences re search on prevalent diseases and analysis of various problems.