دوفصلنامه مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی

دوفصلنامه مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی

Studies of posture and sports injuriesپوستر دوفصلنامه مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی

دوفصلنامه مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی توسط دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می شود.

این مجله مقالات در حوزه مرتبط با تربیت بدنی و آسیب های ورزشی به زبان فارسی با چکیده انگلیسی می پذیرد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به دبیرخانه مجله ارسال نمایند.