فصلنامه علمی تخصصی مطالعات تاریخ ایران اسلامی

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات تاریخ ایران اسلامیپوستر فصلنامه علمی تخصصی مطالعات تاریخ ایران اسلامی

در یک نگاه کلی تاریخ ایران به دو بخش تقسیم می شود: یکی تاریخ ایران قبل از اسلام و دیگری تاریخ ایران اسلامی. وجه تمییز این دو دوره ورود اسلام به ایران است که با سقوط ساسانیان شروع می­شود و تا عصر حاضر ادامه می یابد. علی رغم اینکه این بخش از تاریخ ایران،  شامل تحولاتی است که چهارده قرن از تاریخ این سرزمین را در بر می­گیرد اما بازخوانی، تحقیق و ارائه نظرات و یافته­های جدید، موضوعی است که همواره مورد توجه محققان بوده است.

 فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی با هدف نشر و گسترش مقالات پژوهشی در قلمرو تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران از ورود اسلام تا انقلاب اسلامی منتشر می شود. از این رو عرصه تازه­ای برای تاریخ نگاران جهت انتشار دست آورد های پژوهشی شان گشوده می­گردد.

 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) با توجه به رسالت و ماموریت ذاتی خود که بازخوانی و تحقیق در باب تاریخ ایران اسلامی را به عنوان بخشی از قلمرو نظام دانایی دانش جهان اسلامی می­داند، اقدام  به انتشار مجله ­ای نموده که بتواند ضمن شناسایی ظرفیت­های تاریخی ایران اسلامی، بستر مناسبی برای ارتباط و تعامل با دانش تاریخی دیگر کشور ها از جمله کشور­های اسلامی فراهم نماید. از این رو برای دستیابی به این اهداف، اولویت با انتشار مقالاتی خواهد بود که یافته­های پژوهشی آنها بر محور یک یا چند موضوع زیر باشند:  

-   پژوهش هایی که با نگرش تحلیلی بر بنیاد منابع دست اول تاریخی استوار باشند.

-    مقالاتی که در قلمرو تاریخ نظری تدوین شده و از اصالت برخوردار ند.

-    بازخوانی اندیشه مورخان ایرانی در باره ابعاد گوناگون تاریخ ایران اسلامی.

-    بررسی انتقادی دیدگاههای تاریخی مستشرقین در باب تاریخ ایران اسلامی. 

 مقالاتی که در ارتباط تاریخ ایران اسلامی