دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری

دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری

Criminal law ideasپوستر دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری

دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی در شهر قزوین منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با حقوق و حقوق کیفری مقالات فارسی می پذیرد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.