دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری

دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفریپوستر دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری

دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی در شهر قزوین منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با حقوق و حقوق کیفری مقالات فارسی می پذیرد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.