فصلنامه بهداشت روانی و فرهنگ

فصلنامه بهداشت روانی و فرهنگپوستر فصلنامه بهداشت روانی و فرهنگ

هدف اصلی نشریه مذکور بسط و گسترش علم روانشناسی و ایجاد انگیزه و هدایت اذهان دانشگاهیان و علاقمندان به حیطه های بین رشته ای (جامعه، فرهنگ و روانشناسی) برای تولید و معرفی مطالعات و پژوهشهای مرتبط می باشد.  این دو فصلنامه به تحقیقات و نظریه ها در حیطه بهداشت روان و فرهنگ اختصاص دارد و  همچنین تحقیقات بین فرهنگی و مقایسه ای را نیز در زمینه بهداشت روان به چاپ می رساند.

  صاحب امتیاز فصلنامه دانشگاه بوده و با همکاری دانشگاه به چاپ خوهد رسید.