دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی

دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی

Urbanism Thoughtپوستر دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی

نشریه علمی اندیشه راهبردی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به صورت دوفصلنامه منتشر می گردد. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می شوند، نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ و یا به طور هم زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند.

دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی با هدف انتشار پژوهش های اصیل در زمینه های ذیل منتشر می گردد:

الف- استنتاج رویکردهای نوین از تفکر شهرسازی مدرنیته و سنت گرا.

ب- تعامل دیدگاه های علمی و نظری در عرصه شهرسازی سنتی و مبانی توسعه پایدار.

ج) بیان دیدگاه های علمی و پژوهشی با استناد بر طرح های پژوهشی و مطالعات فراگیر در سطح داخلی و خارجی در زمینه شهرسازی، برنامه ریزی، طراحی شهری با گرایش به مسکن، محیط کالبدی و سکونتگاههای شهری و روستایی.

د- بیان چالش های مرتبط در عرصه طراحی فضا و توده و همچنین ارائه راهکارهای نوین و کاربردی به منظور ثمر بخشی بر طراحی های شهری و کالبدی.

ه- نشر و بازتاب یافته های پژوهش های بنیادی و کاربردی و آگاهی از تجربه های علمی در حوزه معرفت شهرسازی.