دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

International Political Economy Studiesپوستر دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

نشریه «مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل» به استناد مجوز شماره ۳/۱۸/۱۹۳۸۵۹/ مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۰۹ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه علمی-پژوهشی گردیده است و در ارزیابی مجدد کمیسیون نشریات علمی در سال ۹۸ موفق به دریافت درجه «ب» گردید. نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل با انجمن علوم سیاسی ایران تفاهم نامه همکاری دارد.

نشریه «مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل» به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی مبسوط منتشر می‌شود. نشریه «مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل» به صورت دو فصلنامه و با صاحب امتیازی دانشگاه رازی و مدیر مسئولی و سردبیری دکتر فرهاد دانش‌نیا منتشر می‌شود. این نشریه به استناد مجوز شماره ۳/۱۸/۱۹۳۸۵۹/ مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۰۹ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه علمی-پژوهشی شده است. از پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت می‌شود با ارسال مقالات ارزشمند خود در زمینه‌های زیر، مقدمات گفتگو و تضارب آراء جهت شکل‌گیری اجتماع علمی، مشارکت در  تکوین علم و تببین مسائل ملی و بین المللی از زوایه اقتصاد سیاسی را فراهم نمایند. برخی از موضوعات و محورهای پیشنهادی این نشریه عبارتند از:

     - مفاهیم، نظریه‌ها و روش‌شناسی اقتصاد سیاسی

     - جهانی شدن

     - منطقه‌گرایی

     - اقتصاد سیاسی ایران

     - اقتصاد سیاسی شهری

     - مسائل اقتصاد سیاسی داخلی و جهانی

     -  الزامات تمدن‌سازی از منظر اقتصاد سیاسی

     - توسعه پایدار

     - روابط شمال/ جنوب

     - دولت در اقتصاد سیاسی جهانی

     - سازمان‌های بین المللی

     - اقتصاد سیاسی انرژی

     - دیپلماسی اقتصادی

     - تکنولوژی و توسعه در اقتصاد سیاسی جهانی

     - اقتصاد سیاسی محیط زیست

     - اقتصاد سیاسی جنگ و مداخله.