فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر

فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر

Strategic studies of cyber spaceپوستر فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر

رشد روز افزون فناوری­های ارتباطی و تبادل سریع اخبار و اطلاعات طی یک دهه اخیر، تغییرات شگرفی در عرصه ارتباطات و اطلاعات ایجاد کرده است. این تغییرات با فراگیر شدن وسایل ارتباطی نوین همانند اینترنت، شتاب فزاینده ای یافته است. بنابراین می­توان با توجه به آثار پر اهمیت فضای سایبر بر کشورها، نقش و جایگاه آن را به عنوان عاملی مهم در نظر داشت. با مقبولیت جهانی اینترنت و فضای سایبر، مفهوم مکان از یک دیدگاه مشخص کنار گذاشته شده و ارتباطات بین قاره­ای و انتقال اطلاعات با سهولتی عجیب امکان پذیر شده­است .

توسعه دیدگاه­های متفکرانه در سطوح تصمیم­سازی و تصمیم­گیری و بیان نظری تفکرات در مواجهه با فناوری­های نوظهور به همراه بررسی آثار فضای سایبر بر ابعاد مختلف زندگی بشری از عمده مواردی است که امروزه در بیشتر جوامع و کشورها مورد نظر سطوح مدیریت راهبردی می­باشد. تدوین مطالب به شکل علمی و با رویکرد پژوهشی این امکان را بوجود می­آورد که اهداف فوق با پشتوانه­ای علمی قوت پیدا کنند و توسعه یابند.

از جمله نهادهای مسئول در این سطح از مدیریت و در کشورهای مختلف که اقدام به آموزش و اشاعه این موارد می­نمایند، مراکز آموزش راهبردی هستند که در جمهوری اسلامی ایران این مهم بر عهده دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است. بر این اساس حوزه­های مورد توجه در موضوع فضای سایبر که می­تواند برای آموزش و پژوهش دانشجویان و کلیه اندیشمندان فضای سایبر و در قالب نشریه­ای به شکل فصل­نامه مورد توجه قرار گیرد به شرح ذیل در نظر گرفته می­شوند.

حوزه­ های مورد نظر و محورهامدیریت راهبردی فضای سایبرحکمرانی فضای سایبر
حکمرانی داده
حاکمیت سایبری
تنظیم مقررات در فضای سایبر
دیپلماسی سایبری
امنیت سایبریجنگ سایبری
تهدیدات و آسیب­پذیری­های سایبری
امنیت زیرساخت­های حیاتی
دفاع سایبریبازدارندگی سایبری
تاب­آوری سایبری
فناوری­های سایبریحوزه سایبر شناختی
فناوری­های نوظهور و برهم­زن
فناوری­های الویت­دار


اهمیت و ضرورت انتشار فصل­نامه ارائه خلاصه نتایج پژوهش­های دانشجویی حوزه آموزش راهبردی سایبر
بسترسازی برای ارائه نتایج پژوهش­های اندیشمندان سایبری
ترویج ادبیات راهبردی حوزه فضای سایبر
توسعه فرهنگ مدیریت، امنیت و دفاع سایبری
توسعه و بیان مباحث تصمیم­سازی و تصمیم­گیری سایبری در سطح مدیران راهبردی کشور
ارائه نتایج تجارب راهبردی مدیران سایبری کشور