فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی

فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی

Judgment and Decision Making in Accounting and Auditingپوستر فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی

قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مقالاتی در حوزه مباحث مهم و اساسی حوزه قضاوت و تصمیم­ گیری در حسابداری و حسابرسی منتشر می کند. قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی با درجه علمی  از شماره ۱ (خرداد ۱۴۰۱) از حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۱۳۹۹.۷.۱۴ مجوز انتشار گرفته است.

فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی به بررسی حوزه‎ های مختلف قضاوت و تصمیم ‎گیری در حسابداری و حسابرسی می‎ پردازد. استفاده کنندگان می توانند درک مناسبی از پژوهش‎ها، تئوری­ های مرتبط، ابزارها و مهارت­ ها داشته باشند. همچنین باعث درک عمیقی در یکی از حوزه­ های قضاوت و تصمیم­ گیری خواهد شد.

هدف از‌ انتشار مجله " قضاوت و تصمیم­ گیری در حسابداری و حسابرسی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، توان‌افزایی از طریق پیوند میان خدمات آموزشی و پژوهشی بوده است. از این‌رو آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه حسابداری ، حسابرسی، بورس اوراق بهادار و هرگونه نظریه نوین در مباحث ذکر شده در حوزه موضوع مجله ، مورد استقبال این فصلنامه قرار خواهد گرفت تا پس از مراحل ارزیابی و تایید نهایی، برای چاپ استفاده گردد.

  محورهای موضوعی نشریه:

حسابداری
حسابرسی
بورس اوراق بهادار