فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی

فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی

Irano-islamic Reasech in Politicsپوستر فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی

فصل نامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی، به استناد مصوبه سی وسومین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز و با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه منتشر می شود.

فصل نامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی، در ارزیابی شهریور ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه B با امتیاز ۷۰ را به دست آورد.

تمرکز این فصل نامه، بر محورهای پژوهشی سیاسی در حوزه های اسلام و ایران، به ویژه، مباحثی است که این دو حوزه را به یک دیگر «پیوند» می دهد. گستره وسیع تاریخی و مفهومی موضوعات مورد نظر، دست پژوهش گران را برای انتشار نوشته هایشان باز گذاشته است. در عین حال، تمرکز اصلی بر مسائل سیاسی در حوزه های اسلام و ایران، خواهد بود و فصل نامه از پذیرش مقالات غیر سیاسی معذور است. فصل نامه، از کلیه پژوهش گران، دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های گوناگون مورد نظر، ارسال فرمایند.

اهم محورهای فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی، عبارتند از:

ادبیات سیاسی ایران

تحولات سیاسی اجتماعی ایران

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام

تاریخ سیاسی اسلام

مسائل توسعه سیاسی ایران و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

روش شناسی اسلامی ایرانی سیاست

مباحث حقوق اساسی و قانون اساسی و مشروطیت حکومت در ایران و مبانی آن

مباحث فقهی سیاست

مباحث الهیات سیاسی در اسلام

الگوی سیاست اسلامی و مبانی آن