فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی

The Quarterly Journal of Management and Leadership Studies in Educational Organizationsپوستر فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی

فصلنامه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. این فصلنامه با رویکرد علمی و با رسالت توسعه دانش رهبری و مدیریت در سازمان های آموزشی، با شناسایی مسائل و ارائه راهکار مدیریتی در سازمان های آموزشی، مقاله های علمی را منتشر می کند. مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ خواهند رسید.

محورها و حوزه فعالیت فصلنامه:

- مطالعات مربوط به حوزه مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی

- مطالعات مربوط به تعالی و بالندگی منابع انسانی نظام های آموزشی

- مطالعات مربوط به مدیریت و رهبری فرایندهای آموزش و یادگیری

- مطالعات مربوط به مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت آموزشی

- مطالعات مربوط به برنامه های آموزشی و درسی

- مطالعات آینده پژوهی دررهبری و مدیریت نظام های آموزشی