دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی

دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی

Journal of interdisciplinary studies in architecture and urbanism developmentپوستر دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی

دوفصلنامه علمی «مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی» با اعتبار علمی، به استناد به نامه شماره ۶۵۱۴۸/۵/۱۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۲ بر اساس مصوبه "سی و چهارمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی" مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۹ راه اندازی شده است.

نشریه مطالعات میان رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی، نشریه ای علمی در زمینه مطالعات متنوع و متعدد مرتبط با مباحث معماری و شهرسازی با هدف ایجاد ارتباط بشتر میان تئوری و دانش علوم کاربردی است. در واقع مجله حاضر در پی ارائه نتایج پژوهش ها و تجربه های علمی و ارتباط بین نظریه و عمل در زمینه های معماری، شهر سازی، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری می باشد. در این راستا تلاش گردیده است تا زمینه ای برای تبادل نظریات جدید، دستاوردهای طرح های تحقیقاتی و یافته های علمی برای متخصصین، پژوهشگران، دست اندرکاران حرفه و دانش پژوهان این عرصه فراهم گردد. نوشتار های پژوهشی، تحلیلی، گزارش های علمی در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری به منظور اعتلا، ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه حرفه ای و دانشگاهی برای درج در مجله پذیرفته می شود.

این مجله در حال حاضر به صورت دو فصلنامه از طرف دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز چاپ می شود.

موضوعات مورد نظر مجله برای پذیرش در حوزه های زیر است:

معماری
شهرسازی
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری