دوفصلنامه علمی رجشمار

دوفصلنامه علمی رجشمار

Rajshomarپوستر دوفصلنامه علمی رجشمار

این مجله با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روش علمی و گستره توزیع بین المللی به صورت دو فصلنامه در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علمی فرش ایران منتشر و سپس توسط کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

انواع دستبافته‌های سنتی
مطالعات تاریخی و سیرتحول دستبافته ها
طرح و نقش
شیوه بافت و مرمت 
مواد اولیه، رنگرزی، چاپ سنتی، و تکمیل
مطالعات تطبیقی و علوم میان رشته ای
اقتصاد و مدیریت، جامعه شناسی و مردم شناسی دستبافته ها
سایر منسوجات و پوشاک سنتی