دوفصلنامه فضای زیست

دوفصلنامه فضای زیست

Life Spaceپوستر دوفصلنامه فضای زیست

نشریه "فضای زیست" به بررسی مبانی، جریان ها و رویدادهای مرتبط با فضای زیست انسان در حوزه مطالعات معماری، شهری و پژوهش های بین رشته ای هنر می پردازد و در نظر دارد تا متناسب با زمینه تخصصی خود در مورد اهمیت آگاهی از معنا و ماهیت فضای زیست انسان به انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش ها و تجارب علمی در این زمینه اهتمام ورزد. بدین ترتیب "فضای زیست" می تواند نمود و چشم اندازی از تمامی فضاهایی باشد که به واقعیتی از حضور و زیستن آدمی موجودیت می بخشند و تلاش دارد فضاها را در ارتباط با انسان و ژرفای سکنی گزیدن او مورد مداقه قرار دهد و بر این اساس در مسیر ارتقای کیفی زیستن، حضور و سکونت انسان در فضا قدم بردارد.